top of page
  • Frantishex

Какво наричаме лоялна програма?

Лоялната програма е инструмент, който търговците масово използват. Както е известно, почти не съществува търговец, който да не използва лоялни програми под някаква форма в своята дейност.


Накратко лоялната програма е съвкупоност от действия, които търговецът предприема, с цел да възнагради/поощри своите лоялни клиенти. Тук възниква и въпросът, кои клиенти са лоялни и кои не? Разбира се, всеки търговец може да има свое виждане по въпроса и по свое осмотрение да класифицира клиентите си.


Но все пак може да се обобщи, че лоялните клиенти са тези клиенти, които пазаруват повече или по-често при даден тътрговец.


Идеята за лоялните програми възниква преди няколко десетилетия, като в зародиша си тя има вида: много по-евтино е за един търговец да си запази вече привлечен клиент, отколкото да се привлече напълно нов такъв.


Различни са лоялните програми по своя вид, но всички те имат една-единствена цел - да поощрим клиентите, които пазаруват при нас. Защо да ги поощрим? Ами защото както споменахме по-горе е много по-малък разхода да направиш отстъпка/награда/, като по този начин си запзваш клиента, отколкото да търсиш и да привличаш напълно нови такива.


240 views0 comments

Recent Posts

See All

В повечето случаи, когато се използва лоялна програма клиентите биват класифицирани в отделни групи. При много търговци се забелязва, че те предлагат няколко вида карти за своите клиенти - бронзова, с

Както споменахме в предишните статии, лоялните програми са много популярен и често използван инструмент от търговците, които искат да привлекат и най-вече да запазят своите клиенти. За съжаление, не в

Лоянлните програми могат да бъдат различни по вид, но винаги се стремят да поощрят клиента. Накратко (без претенциите за изчерпателност): Отстъпка за клиента. Това е най-често срещаният вид. Клиента п

bottom of page